در حالت مایع؛ یک فاز دیگر آب کشف شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید